สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม   ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรศัพท์ 045-351059
ผู้บริหาร

นายสุทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2011
ปรับปรุง 30/09/2015
สถิติผู้เข้าชม 205116
Page Views 262275
ระบบรับ-ส่งรายงาน
ดาวน์โหลดเวอร์ชัน JHCIS
สสจ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลโขงเจียม
กระทรวงสาธารณสุข
รับ-ส่งงานโซน 3
รายงานผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
โหลดค่าว่างรายสัปดาห์
ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม
ระบบหนังสือเวียน
ระบบตรวจสอบสิทธิOnline
GIS อำเภอโขงเจียม
รายงานเยียวยาน้ำท่วม
ข่าวรับสมัครนักศึกษา ปี2558
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ระบบรับสมัครนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2558
SRRT ระดับตำบล
ปรับฐานข้อมูล อสม.ปี 2558
ส่งรายงาน CFO
รายงานโครงการยาเก่าแลกไข่ใหม่
ระบบรายงานร่วมจ่าย 30 บาท ครับ
Dropbox ฝ่ายยุทธ ครับ
รายการคลินิกฮักสุขภาพ FM107.50MHz
เงินโอน สปสช.
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม

บทที่ 1

บทนำ

 1.1      ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ขาดดุลยภาพและธรรมาภิบาลในราว 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทางสังคมครั้งสำคัญ การบริหารจัดการประเทศที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุและเน้นระบบทุนนิยมอย่างสุดโด่ง ได้ทำให้ในด้านเศรษฐกิจเกิดความเลื่อมล้ำและการแก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบกันในด้านสังคม เกิดภาวะสถาบันทางสังคมอ่อนแอ ขาดความเอื้ออาทรใส่ใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวอ่อนแอ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและคนยากคนจนถูกทอดทิ้ง เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลายและเกิดมลภาวะต่างๆส่งผลก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาวะของสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้กระตุ้นให้เกิดการเห็นความสำคัญและกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาสุขภาพไทย ความเข้มแข็งของงานสร้างเสริมสุขภาพ การปฏิรูประบบสุขภาพ การขยายตัวของภาคประชาสังคมสุขภาพ รวมทั้งการสร้างจินตนาการ จิตสำนึกและวัฒนธรรมสุขภาพใหม่และการสร้างธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ ประกอบกับการพัฒนาสุขภาพหรือสุขภาวะในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์การพัฒนาใหม่ โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวมและมีความสมดุลพอดีที่มุ่งให้ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสุขภาพเป็นผลจากสังคมดี เพื่อมุ่งสร้าง ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ที่เชื่อมโยงกับการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10, 2554)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีขอบเขตการดำเนินการบริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชนและสังคม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นดังนี้

ดำเนินการเชิงรุก โดยมุ่งเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาพเป็นหลักรวมทั้งมุ่งจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ

บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลพี่เลี้ยง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจมีบริการเตียงนอนเพื่อสังเกตอาการโดยไม่รับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืน และหากมีกรณีฉุกเฉิน ก็มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อออกไปรับผู้ป่วยและให้การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ

มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม โดยมีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับอื่นในการดูแลผู้ป่วยรายกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น

 1.2  วัตถุประสงค์

      1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านบริหารและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

      1.2.2  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

      1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านบริหาร และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 1.3  สมสติฐานการศึกษา

      1.3.1  ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

      1.3.2  ปัจจัยด้านบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการ ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

      1.3.3  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ คน ระบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 1.4  ขอบเขตของการศึกษา

      1.4.1  ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐทั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานประจำในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงที่ศึกษาและมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

      1.4.2  การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาปัจจัย ได้แก่

      ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ประสบการณ์การทำงาน

      ปัจจัยด้านบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการ ลักษณะงาน

      ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ คน ระบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์การของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น

      1.4.3  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์ครอบคลุมตัวชี้วัดตามแนวคิดของ Walton (1974) คือ

             1.4.3.1  ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

             1.4.3.2  สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

             1.4.3.3  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล

             1.4.3.4  ความมั่งคงและความก้าวหน้าในการทำงาน

             1.4.3.5  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน

             1.4.3.6  สิทธิส่วนบุคคล

             1.4.3.7  จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม

             1.4.3.8  การคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

       จากขอบเขตการวิจัยข้างต้นสามารถเขียนเป็นภาพประกอบที่แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังปรากฏในภาพที่ 1.1

              

             ตัวแปรอิสระ                                          ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 - ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

 - สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

 - โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล

 - ความมั่งคงและความก้าวหน้าในการทำงาน

 - ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน

 - สิทธิส่วนบุคคล

 - จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม

 - การคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

                                               

ปัจจัยด้านบุคคล

- เพศ

- อายุ

- สถานภาพสมรส

- ระดับการศึกษา

- ตำแหน่ง

- รายได้

- ประสบการณ์การทำงาน

 

 

ปัจจัยด้านบริหาร

- การบริหารจัดการ

- ลักษณะงาน

 

 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

- สถานที่

- คน

- ระบบการทำงาน

- วัฒนธรรมองค์การ

 

 

ภาพที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.5  คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา

      1.5.1  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการทำงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  บุคลากรสาธารณสุขเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทำงานและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการทำงานนั้นๆ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามความรู้สึกตามการรับรู้ของบุคลากรสาธารณสุขในเรื่องต่างๆที่บ่งชี้คุณภาพชีวิตการทำงาน 8 ประการ ของ วอลตัน (Walton, 1974) ได้แก่

             1.5.1.1  ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม หมายถึง รายได้ประจำ ได้แก่ เงินเดือนหรือเงินตอบแทนที่ได้จากการปฏิบัติงานเต็มเวลาและสวัสดิการที่ได้รับอย่างเพียงพอที่จะดำรงชีวิตตามอัตภาพของตน และได้รับอย่างยุติธรรมครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่ง หน้าที่ของตนกับตำแหน่งหน้าที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

             1.5.1.2  สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานที่ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จัดไว้อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ มีการกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติและระเบียบการจัดสภาพการทำงาน

             1.5.1.3  โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล หมายถึง ความมากน้อยของโอกาสในการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานให้มีคุณภาพโดยการให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้ สามารถใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ รู้จักหารือได้รับสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน แนวทางปฏิบัติและสามารถคาดคะเนผลของการปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม มีการวางแผนการทำงานและได้มีส่วนช่วยในการทำงานทุกๆขั้นตอน

             1.5.1.4  ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้น ได้รับการเตรียมความรู้และทักษะเพื่อหน้าที่ที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความสำเร็จในงานตามความมุ่งหวังอันเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องและมีความมั่นคงในรายได้หรือหน้าที่ที่ได้รับ

             1.5.1.5  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทำงานร่วมกัน หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในองค์การที่บุคคลได้รับมอบหมายงาน โดยพิจารณาความสามารถไม่มีการแบ่งชั้น วรรณะในองค์การแสดงถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร่วมงานในการทำงาน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลอื่นและผู้ร่วมงานรวมทั้งมีการสื่อสารแบบเปิดเผยตนเอง

             1.5.1.6  สิทธิส่วนบุคคล หมายถึง การได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการทำงาน มีอิสระในการพูด การแสดงความคิดเห็น มีความเสมอภาคในเรื่องต่างๆของงานตามความเหมาะสมและให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันของผู้ร่วมงาน

             1.5.1.7  จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม หมายถึง การแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสมระหว่างการใช้เวลาสำหรับกิจกรรมของตนเอง ครอบครัวและสังคม

             1.5.1.8  การคำนึงถึง

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2554,23:05   อ่าน 6353 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ดูแลระบบนายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ฝ่ายยุทธศาสตร์ โทร 045-351059